Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze behandelaars ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Natuurlijk vloeit uit deze behandelovereenkomst de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

 1. Toepasselijk recht
  Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Betaling
  De Beweegcentrale heeft Infomedics opdracht gegeven om onder zijn of haar uitsluitende verantwoordelijkheid de facturering en incasso te verzorgen voor onze diensten en behandelingen. Infomedics neemt dit werk uit handen van de Beweegcentrale opdat de Beweegcentrale meer tijd en aandacht voor u heeft. Als onderdeel van dat proces neemt Infomedics de vordering die de Beweegcentrale op u heeft vanwege diensten of behandelingen over. U ontvangt van Infomedics de rekening voor de verleende dienst of het product en u dient aan Infomedics te betalen. Om die reden kunt u slechts uitsluitend aan Infomedics betalen.

  Uiteraard heeft de Beweegcentrale aan Infomedics de nodige verplichtingen opgelegd waar het gaat om vertrouwelijke behandeling van (persoons)gegevens. De inrichting van het proces is volledig in overeenstemming met wet- en regelgeving, ook waar het gaat om uw privacy. Conform de instructies van de Beweegcentrale hanteert Infomedics de onderstaande betalingsvoorwaarden jegens u. Deze voorwaarden verklaart Infomedics mede namens de Beweegcentrale van toepassing voor alle diensten of behandelingen die u van de Beweegcentrale afneemt.

  De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan. Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin Infomedics u vraagt de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en kosten in rekening. De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.

  Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en de Beweegcentrale. Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

  Uw rekening digitaal ontvangen
  Als uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres bij de Beweegcentrale bekend zijn, biedt Infomedics u de mogelijkheid om uw rekeningen digitaal te ontvangen. Na uw bezoek aan de Beweegcentrale ontvangt u van Infomedics een papieren rekening én een e-mail waarin u wordt uitgenodigd een account aan te maken op infomedics.nl. Bij het aanmaken van uw account heeft u de papieren rekening nodig. Na het aanmaken en het koppelen van de papieren rekening, plaatst Infomedics uw rekeningen voortaan op uw account. Wanneer er een nieuwe rekening voor u klaar staat, ontvangt u van Infomedics een e-mail.

 3. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger.
  Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 4. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering.
  U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken vanuit de aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.
 5. Annulering
 • Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden, in rekening te brengen, tenzij U zich kunt beroepen op overmacht
 • Indien een opdracht tot vervaardiging van hulpmiddelen door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de Beweegcentrale aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden.
 • Door u geplaatste bestellingen (inlegzolen/ortheses, etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.
 • Te laat komen betekent, zeker in drukke tijden, een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe dan zullen wij proberen u alsnog te helpen. Bent u op tijd dan hoeft u zich niet te melden.
 1. Klachtenregeling
  Mochten er klachten zijn dienen deze allereerst met de behandelaar te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. Mocht u hier niet uitkomen kan u de klacht schriftelijk indienen bij:

  De Beweegcentrale
  t.a.v. M. Jongenengel – Sens
  Konijnenburg 3
  2994 EP Barendrecht
  of per email: info@debeweegcentrale.nl 

  Mochten de eigenaresse en patiënt niet tot een oplossing komen kan de klacht verder behandeld worden bij een hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. De klachtenfolder kunt u vinden in het folder rek in de wachtruimte en praktijk.

 2. Garantie
 • Onze behandelaars verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Al onze hulpmiddelen zijn therapeutisch, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven.
 • Aanpassingen van hulpmiddelen binnen 6 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling
 1. Vermissing, verlies, beschadiging van eigendommen en schade
  Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
 2. Inzage, correctie of vernietiging van (paramedische) gegevens
  U heeft ten allen tijde het recht om uw (paramedische) gegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten vernietigen. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. U dient dit formulier te ondertekenen, waarna de praktijk het document archiveert en aan de betrokkene een afschrift overhandigt.

  Met betrekking tot het een verzoek van een patiënt tot verwijderen van(medische) gegevens is het van belang te realiseren dat er op een later tijdstip mogelijk een klacht / aansprakelijkheidsstelling van de patiënt binnenkomt bij de praktijk. Door het verwijderen van alle gegevens is de praktijk bij een eventueel later binnenkomende klacht of aansprakelijkheidstelling niet meer in staat op adequate wijze verweer te voeren tegen de klacht of aansprakelijkheidsstelling. In een eventuele procedure zal de praktijk zich daarop beroepen en iedere aansprakelijkheid afwijzen.

  Document aanvraagformulier inzage, correctie of vernietiging gegevens
  Document verzoek tot verwijderen gegevens