Privacy beleid

Privacy beleid

Wanneer u De Beweegcentrale of een spreekuur van De Beweegcentrale bezoekt, dan kan De Beweegcentrale uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Het verzamelen en opslaan van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede en volledige afhandeling van uw dossier. Om u te beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Beweegcentrale moet deze wetgeving volgen en middels dit privacy statement proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

De Beweegcentrale biedt de volgende therapieën aan:

 • Podotherapeutische zolen
 • (Siliconen) orthese
 • Orthonyxie (nagelbeugel)

Iedere medewerker van De Beweegcentrale is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacybeleid van De Beweegcentrale naar beste weten en kunnen.

De Beweegcentrale is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van dit privacy statement. De Beweegcentrale kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Toepassingsgebied

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen De Beweegcentrale.

Doel van het verzamelen en opslaan van gegevens

De Beweegcentrale verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het vastleggen en documenteren van maatgegevens
 • Het correct afhandelen van aanvragen bij zorgverzekeraars
 • Communicatie met artsen, fysiotherapeuten en andere behandelaars
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van bovengenoemde therapieën.
 • Het volledig afhandelen van orders

Welke gegevens verzamelt De Beweegcentrale:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Afspraak historie
 • Herkomst (welke arts of ziekenhuis heeft u verwezen)
 • Noodzakelijke medisch gegevens
 • Gegevens over de gegeven therapieën
Verkrijgen, verwerking en beveiliging

De Beweegcentrale zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verstrekt in overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

Verkrijgen van persoonsgegevens

 • van betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene
 • via spreekuren en betrokken behandelteams
 • via behandelende artsen (voorschrift)
 • via zorginstellingen
 • via Zorgportaal of NTAC
 • via de zorgverzekering

Er worden persoonsgegevens verwerkt als

 • Er toestemming is verleend door betrokkene (telefonisch contact, persoonlijk);
 • De verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening (spreekuur / voorschrift arts / telefonisch contact / e-mail / zorgportaal / NTAC of zorgverzekering);
 • De verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen (hiermee wordt ook bedoeld de regelgeving binnen de reglementen van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, ook wel NVvP genoemd).

Beveiliging

De registratie vindt plaats binnen een beveiligde externe server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands grondgebied waarin de vertrouwelijkheid van data zeer goed gewaarborgd is.

Bewaartermijn

De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan voor het doel noodzakelijk is. Gegevens dienen in ieder geval 7 jaar bewaard te worden, ook in het geval van overlijden.

Wanneer de bewaartermijn verstreken is, zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd. Dit geldt voor digitale gegevens, fysieke gegevens (papieren dossiers), (gips-)modellen en leesten.

Verstrekken van gegevens

De Beweegcentrale verstrekt alleen gegevens aan derden (zoals dit in de AVG is vastgelegd) wanneer dit:

 • Plaats vindt met schriftelijke toestemming van de betrokkene
 • Inhoudelijke communicatie betreft met betrokken behandelteam, verwijzer, zorginstelling en/of zorgverzekeraar.
 • Wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift
 • Volgt uit het reglement van de NVvP
Inzage gegevens

Iedere betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft recht op inzage in de gegevens die zijn opgeslagen door De Beweegcentrale. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. De inzage kan geschieden door de betrokkene de gegevens te tonen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek zal De Beweegcentrale de betrokkene inzage geven in de zijn of haar persoonsgegevens. Onder aan de pagina kunt u het formulier downloaden ten behoeve van het verzoek tot inzage gegevens.

Recht op correctie of verwijdering

De betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht om een verzoek in te dienen bij De Beweegcentrale om de vastgelegde (persoons)gegevens, of gegevens die vermeld worden in het dossier, te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij De Beweegcentrale. De Beweegcentrale zal het verzoek in beraad nemen en toekennen wanneer dit niet ongegrond of buitensporig is. De Beweegcentrale kan een verzoek dus weigeren, maar dient dan wel aan te tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. De Beweegcentrale deelt binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek, aan betrokkene mee hoe met het verzoek zal worden omgegaan.

De geregistreerde, of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van gegevens die kunnen leiden tot zijn of haar persoon. Hiermee wordt de reeds verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken. Inwilliging van dit verzoek kan op enkele gronden worden geweigerd:

 • Bewaring is op wettelijk voorschrift vereist
 • Indien er sprake is van een (dreigend) geschil
 • Verplichting zoals beschreven in contract met zorgverzekering
 • Bewaartermijn zoals vereist vanuit NVvP

Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.

Onder aan de pagina kunt u het formulier downloaden ten behoeve van het verzoek tot verwijdering gegevens.

Recht op dataportabiliteit

Betrokkene heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen bij De Beweegcentrale om er voor te zorgen dat de betrokkene zijn of haar gegevens kan ontvangen, fysiek of per mail, en eventueel kan doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens vindt enkel en alleen plaats na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan enkel geweigerd worden als daar op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen is.

Online privacy en social media

De website van De Beweegcentrale maakt gebruik van cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens (zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en surfgedrag). Tijdens het bezoek aan www.debeweegcentrale.nl wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken. De website van De Beweegcentrale maakt gebruik van deze service, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie, die deze service verzamelt (inclusief uw IP-adres), worden door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verwerkt deze informatie om rapporten over de web-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. De Beweegcentrale gebruikt deze informatie voor het verbeteren van onze website.

Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waar Google over beschikt.

U kunt het gebruik van cookie weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Het kan zijn dat deze instellingen invloed hebben op de werking van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. De website van De Beweegcentrale bouwt geen profiel op rond bezoekers.

Twitter

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Deze cookie maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten.

Facebook

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en ingelogd bent voor deze service. Deze cookie maakt het mogelijk om berichten te liken.

Instagram

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Instagram en ingelogd bent voor deze service. Deze cookie maakt het mogelijk om berichten te (re)tweeten.

LinkedIn

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Deze cookie maakt het mogelijk om op berichten te reageren.

Pinterest

Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik maakt van LinkedIn en ingelogd bent voor deze service. Deze cookie maakt het mogelijk om op berichten te reageren.

Wijzigen

Wijzigingen van ons privacy beleid kunnen worden doorgevoerd na goedkeuring door de directie. Deze wijzingen gelden per direct en zullen worden toegevoegd op de website van De Beweegcentrale, waar ons privacy beleid beschikbaar is.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande ons privacy beleid kunt u via het onderstaand adres en telefoonnummer contact met ons opnemen.

Locatie Barendrecht:
Konijnenburg 3
2994 EP Barendrecht

Locatie Dordrecht:
Oranjelaan 11
3311 DH Dordrecht

Telefoonnummer:
– Steunkousen en orthopedische hulpmiddelen:                  010 292 1830
– Podotherapie en medisch pedicure:                                     0180-845 184

E-mail:
Info@debeweegcentrale.nl

Downloads
 • Aanvraagformulier inzage, afschrift, correctie of vernietiging gegevens
 • Verzoek tot verwijdering van gegevens